Δικαία είναι βεβαίως η αξίωσίς μας “Η Ελλάς να ανήκη εις τους Έλληνας”, αλλά θα πρέπει πρωτίστως οι Έλληνες να ανήκωμεν εις την Ελλάδα - 24/7/1986, κατά δεξίωσιν εις το Προεδρικόν Μέγαρον - Χ. Σαρτζετάκης - Πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Continue reading

Author's picture

Athanassios I. Hatzis, PhD

Welcome to athanassios.gr, this is my personal web site.

Learn who is Athanassios, visit my Business profile, Music profile and read my blog posts in Music, Greek Nation, Economy, Politics, Professional and Faith categories.


IT Professional - Research Scientist - Musician

Greece